jueves, 11 de febrero de 2010

LA SOCIETAT LÍQUIDA

LA SOCIETAT LÍQUIDA

La societat líquida és un terme que el podem relacionar amb la societat canviant. La societat líquida, va ser un concepte nou que vaig aprendre el semestre passat, el creador d'aquest nom va ser Zygmunt Bauman, actualment vivim en un món divers i per tan la societat no es solidifica. Parlem de persones que emigren deixen la seva terra per buscar-ne una altre amb més oportunitats. Ens trobem en un ambient globalitzat on tot això ens aporta a la nova pobresa i en conseqüència ens formem com a persones insegures. Com a futurs educadors em de procurar establir una cohesió social a l'escola, ningú s'ha de sentir descriminat, ja que la nostra societat és canviant, haurem d'intentar crear vincles amb aquesta societat. Em de ser optimistes en aquest model de societat, amb una ensenyança més sòlida i rígida i per tan també ens cal acompanyar en el camí de l'alumne, facilitant una educació més líquida i tolerant amb la seva manera de ser i pensar.

miércoles, 30 de diciembre de 2009

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

La competència comunicativa és la capacitat d'usar correctament una llengua per expressar i entendre missatges. El terme va ser creat per Dell Hymes el 1966 per a les llengües estrangeres i englobava les quatre destreses tradicionals (llegir, escriure, escoltar i parlar) més el component gramatical. És un concepte central en didàctica de la llengua, que veu com a màxim objectiu dels professors aconseguir la competència comunicativa dels seus alumnes. Suposa un apropament a l'ús real de la llengua i no sols el teòric, és a dir, considerar l'idioma com un instrument de comunicació i no com un simple objecte d'estudi.

A classe de coed vam aprendre la competència comunicativa, era important saber escriure escoltar per els professors i per a les persones, sense elles no podriem relacionar-nos el món evoluciona però la llengua també i cada cop em d'estar preparats per els canvis de la llengüa i la comunicació

DESCRIPCIÓ

El gripau blau (Ara va de bo), Lila (Whiskyn's), Gato Pérez (Pedro Navaja), Com un puny (Raimon) i Nit de Sant Joan (Sisa). En sigut unes de les cançons que l'Inma ens ha posat a classe de coed, això ho ha fet perquè volia que describissim al que sentiem mentres escoltavem les cançons.

descripció:

la descripció és la representació d'alguna cosa amb paraules. Es tracta de fer veure al lector un objecte, un paisatge, una persona... i de vegades, fer sentir una experiència, una emoció, un sentiment de qui descriu.

La descripció pot ser objectiva, si té una intenció explicativa o informativa. També pot ser subjectiva, si qui escriu deixa entreveure l'opinió o els sentiments que li produeix allò que es descriu.

En un text descriptiu, són molt freqüents els adjectius i els situacionals. Exemples d'adjectius: groc, verd, vermell, gran, petit, gros, prim, ample, estret, bonic, lleig... Exemples de situacionals: a dalt, a baix, davant, darrere, a la dreta, a l'esquerra, més amunt, més avall...

Per fer una descripció es pot seguir el següent ordre:

1. Observació i retenció dels trets dominants, característiques generals, d'allò que es vol descriure.
2. Anàlisi detallada seguint un ordre: de dreta a esquerra, de dalt a baix, d'allò més general a allò més concret...
3. Redacció, seguint un ordre triat d'acord amb l'element que es vulgui destacar més.

DEBAT

A Classe de coed vam fer un debat, i el nostre anava sobre si al canvi del calandari escolar, vam pensar que si que s'ha de canviar les vacances del calandari ja que els nens tenen masses vacances i els hi costa més centrar-se amb els estudis. Després que va bé que descansin una setmana ja que així podran jugar amb les joguines dels reis. Sempre ens queixem que no tenen temps doncs així és una bona manera de comensar a donar-lis temps per el seu lleure.

Als professors hem de procurar mirar endavant i ajudar els nens ja que són el futur i sense ells el món no pot evolucionar.

TERRITORI

Fa uns dies a classe de coed i tic vam fer una exposició oral que durava 6 minuts o com a molt 7 minuts.
La nostra exposició parlava del moviment obrer:El moviment obrer és el conjunt d'agrupacions, moviments i pràctiques de la classe obrera creats amb l'objectiu d'alliberar-se de l'explotació capitalista, assolir millores laborals i, fins i tot, transformar la societat mitjançant una revolució social.[1]

El moviment obrer es va anar configurant com la resposta de la classe treballadora als problemes provocats per la industrialització i el capitalisme. Mitjançant un llarg procés de lluita, en què es va adquirir la consciència col·lectiva de pertànyer a una classe amb interessos comuns, es van anar manifestant diverses formes de protesta i reivindicació, tant a nivell nacional com a nivell internacional.

Com a conclusions: L'Unai Gonzales i jo vam concloure que hem de seguir el model dels obrers i no callar-nos davant de quasevol injusticia ja que ells van patir molt, fins i tot no podien fer vagues.

Com a mestres em d'acompanyar els alumnes cap al progrés i el progrés és comprensió i desició.

Edu3.cat - El vocabulari de l'informàtica

Edu3.cat

Blocosfera

Definició:

Es pot definir la Blocosfera com un conjunt de blocs interconnectats entre si a través d'enllaços web i comentaris en els mateixos blocs que porten a altres blocs on podem trovar més enllaços i així successivament crean una xarxa de blocs que els interconnecta entre si, d'aquí el nom Blocosfera, perque és un món de blocs tots connectats entre ells.

Els blocs ens donen molta informació, però de tot tipus, perque la gent pot escriure el que vulgui, els podem trovar educatius o personals, per exemple.

Valoració Personal:

M'agrada la idea d'estar connectat amb el món per compartir tot tipus d'informació, i els blocs són una bona manera d'estar interconnectats, per exemple, per buscar informació sobre algun tema o simplement per entreteniment o intercambiar idees sobre temàtica diverses o comunes.

Enllaços:

Blocosfera
Catosfera
Planeta de blocs
Edu3.cat
XTEC Radio
Bitàcola Mestre TIC